Q-TRAK LOGIN

SLUŽBY

Pridaná hodnota služieb spoločnosti G&P vychádza z Quality Excellence Modelu a IT riešenie spoločnosti G&P. Služby sú založené na modulárnom koncepte, ktorý nám umožňuje vytvárať balíčky na zákazku presne podľa konkrétnych potrieb každého klienta.

Inspection

KONTROLA

Naše služby na pracovisku aj mimo pracoviska sú zamerané na nezávislé posudzovanie rôznych produktov a postupov s cieľom overiť správnosť.
What is QTRAK Why Use G&P

Inspection
Skupina G&P pracuje v úzkej súčinnosti so svojimi klientmi. Maximalizuje efektivitu výrobnej linky prostredníctvom rýchleho a efektívneho riešenia všetkých odchýlok v oblasti kvality výroby. Služba je optimálne riadená dodržiavaním striktných kontrol, postupov a auditov G&P.
MONTÁŽ KOMPONENTOV & KONTROLA MODULU
Inpection
Spoločnosť G&P ponúka súbor služieb kontroly prichádzajúcich častí, ktoré odhaľujú chybné súčiastky pred tým, než dorazia na výrobnú linku, a tým zabraňuje narušeniu chodu výrobnej linky. Vďaka využitiu technológie tabletu táto služba taktiež dodáva údaje o prebiehajúcich trendoch kvality dodávateľov v reálnom čase.
VSTUPNÉ PREBERANIE [IPI]
V oblasti zavádzania nových produktov G&P ponúka službu, ktorá zaisťuje stopercentnú proaktívny kontrolu kľúčových súčastí s využitím dát o historickej výkonnosti. Táto služba zaisťuje, že sú pilotná a prvá konštrukcia úplne zabezpečené proti odchýlkam.
PROAKTÍVNA KONTROLA [PAC]
Cieľom tejto služby je odstrániť problémy v závodoch zákazníka a nájsť pôvod problematických súčastí. Vďaka celosvetovej pôsobnosti G&P sme schopní svojim klientom štandardne ponúknuť túto službu v požadovaných lokalitách dodávateľského reťazca za najnižšiu cenu vďaka využitiu miestnych kontrolných tímov.
DODAVATEĹSKÝ FIREWALL
Kontrola pred odoslaním je posledným bodom vo výrobe, kde každý produkt je subjektom štandardnej kontroly k zabezpečeniu plnej zhody s požadovanými špecifikáciami. Rozsiahle skúsenosti s týmito kontrolami umožňujú G&P zaistiť súvislé plnenie voči zákazníkom.
AUDIT NA KONCI LINKY
Výrobcovia áut majú najprepracovanejší dodávateľský reťazec na svete na dodávku svojich aut ku koncovým dealerom. G&P poskytuje sadu kontrolných programov, ktoré boli v praxi zavedené, za účelom zníženia prepravných poškodení aut. Toto znížilo náklady na opravy u dealerov a následné oneskorené predaje aut.
KONTROLA PREPRAVY VRÁTANE FINÁLNEJ KONTROLY AUT
Keď nastane to najhoršie a dôjde k neúmyselnému poškodeniu produktov behom prepravy alebo manipulácie, potom je nutné vykonať analýzu k určeniu jej zhody s požadovanými štandardami a určeniu potenciálnych príčin poškodenia. G&P ako nezávislá strana vykoná profesionálnu a objektívnu analýzu takýchto situácií.
POŠKODENÍ KOMPONENT V PRIEBEHU MANIPULÁCIE A PREPRAVY
Pri vrátení Flotilových / prenajatých vozidiel je požiadavka na dôsledné vyhodnotenie stavu vozidla za účelom definovania aktivít pre uvedenie do pôvodného stavu. G&P ako nezávislá strana vykoná profesionálnu a objektívnu kontrolu a analýzu vrátených flotilových a prenajatých vozidiel.
KONTROLA VRÁTENÝCH FLOTILOVÝCH / POŽIČANÝCH AUT A VYHODNOTENIE
S narastajúcou komplikovanosťou produktov naberá presné meranie na dôležitosti. V takýchto prípadoch ponúka G&P výrobcom podporu v podobe zazmluvnených CMM meracích služieb, ktoré umožňujú výrobcom zvládnuť náročné presné merania v i mimo spoločnosti.
Rectification

NÁPRAVA

Spoločnosť G&P ponúka súbor profesionálne riadených služieb nápravy kvality, keď je klientom poskytovaná služba nápravy problémov v oblasti kvality.

Tieto služby na pracovisku aj mimo pracoviska sú zamerané na zaistenie toho, že sú súčasti a hotové výrobky vhodné na určený účel.

Odvetvia Zamestnanci

Pri práci s výrobcami pôvodného zariadenia a ich dodávateľmi vykonáva spoločnosť G&P odborné činnosti pri prepracovaní chybných súčastí, ktoré sú rýchlo opravované a odchádzajú ako vyhovujúce súčasti, čím sa výrazne šetria náklady a znižuje sa celkový dopad výroby na prostredie.
OPRAVY
Programy retrofitu skupiny G&P sú zostavené tak, aby pomáhali výrobcom s nápravou chýb vozidiel pred tým, než sa dostanú k predajcom. Vďaka globálnej pôsobnosti G&P je možné rýchlo a efektívne rozmiestniť miestnych skúsených mechanikov a elektrikárov v rôznych lokalitách klienta a miestach vstupu/výstupu.
RETROFIT VOZIDIEL
Odborní technickí pracovníci G&P majú preukázateľnú odbornú skúsenosť s vedením množstva prototypových programov. Spoločnosť G&P má bohaté skúsenosti s prepracovávaním prototypov podľa úprav dizajnu, ktoré požaduje klient.
PODPORA KONŠTRUKCIE PROTOTYPU
Spoločnosť G&P je schopná podporovať výrobcov prostredníctvom špecializovaných zdrojov a schopností, ktoré môže využiť hlavný tím. Tak môže organizácia efektívne riešiť náhle a neočakávané vlny potreby zdrojov.
PODPORA VÝROBY / NEDOKONČENEJ VÝROBY
Riešenie otázok kvality v areáloch a skladoch vyžaduje rýchlu reakciu, aby nebola narušená logistická organizácia. Vďaka špecializovanej technológii skenerov, celosvetovej pôsobnosti a skúseným pracovníkom dokáže G&P zaistiť dáta o lokalite v reálnom čase a efektívne riešenie problémov.
SWEEP
V priebehu nábehu výroby, tvorby sérií a zásob výrobcovia obvykle vyžadujú podporu v podobe kontroly a nápravy, aby udržali pôvodné tempo uvádzania vozidiel na trh. Vďaka odborným schopnostiam, skúsenostiam, technológii a celosvetovej pôsobnosti je spoločnosť G&P v ideálnej pozícii pri poskytovaní tej najlepšej podpory týchto kampaní.
PODPORA NÁBEHU VÝROBY (VRÁTANE BATCH & HOLD)
Je bežné, že v čase uvádzania na trh nie sú ustálené možnosti procesu a pásma tolerancie, a preto sú nutné služby spresnenia inštalácie častí karosérie. Rozsiahle skúsenosti spoločnosti G&P s karosériami nám umožňujú podporovať výrobcov s požadovanou odbornosťou tak, aby sme tieto dokončené vozidlá opravili.
DOKONČOVACIE SLUŽBY
Spolu s rastúcim využitím elektroniky a počítačových technológií v moderných vozidlách existuje neustála potreba nastavovania a aktualizácie/zvyšovania triedy softvéru, aby bol dosiahnutý optimálny výkon. Spoločnosť G&P má schopnosti a skúsenosti na to, aby mohla tieto činnosti vykonávať pre výrobcov v závodoch a jednotlivých častiach dodávateľského reťazca.
OPTIMALIZÁCIA SOFTWARU
Vzhľadom na rastúcu komplexnosť logistiky zapojenej do dodávok vozidiel výrobcovia pôvodného zariadenia čím ďalej viac predstavujú technológie ochranného balenia, ktoré ochraňujú dôležité časti povrchu vozidla. Spoločnosť G&P má schopnosti aj kompetenciu na to, aby mohla výrobcom pôvodného zariadenia pri týchto činnostiach asistovať.
Technical

TECHNICKÉ SLUŽBY

Súbor profesionálne spravovaných riešení prvotriednej kvality orientovaných na službu určený na riešenie kvality, inžinierskych záležitostí a problémov v dodávateľskom reťazci v rámci výrobného priemyslu počas celého životného cyklu výrobku.

Spoločnosť G&P proaktívne a reaktívne aplikuje služby Quality Excellence Model s cieľom napraviť problematické oblasti v závode klienta a nájsť pôvodnú príčinu týchto problémov.

Kontaktujte nás

Dodávatelia si uvedomujú potrebu dať výrobcom pôvodného zariadenia k dispozícii schopných rezidentných inžinierov, ktorí poskytujú podporu vo forme riešenia problémov priamo na mieste. Vďaka sieti rezidentných inžinierov, ktorú má spoločnosť G&P k dispozícii, dokáže poskytovať cenovo výhodné služby v tejto oblasti.
REZIDENT INŽINIER
Na dosiahnutie požadovanej cenovo výhodnej výroby musia OEM a dodávatelia dosiahnuť cieľ výroby bez defektov. Zaistenie kvality procesov sa zameriava na optimalizáciu dizajnu výrobku a konštrukcie, aby bola dosiahnutá požadovaná spôsobilosť procesu.
RIEŠENIE PROBLÉMOV V PROCESE
Dosiahnutie požadovaných konzistentných procesov nutných na zaistenie optimálnej ceny výroby predstavuje niekoľko problémov s kvalitou. Vďaka rozsiahlym odborným skúsenostiam a službám v oblasti inžinierstva je skupina G&P schopná poskytnúť klientom asistenciu, aby dosiahli výsledky.
ANALÝZA PRÍČINY A JEJ RIEŠENIE
Rozvoj a udržovanie dodávateľských reťazcov odvádza tímy zaisťujúce kvalitu v závode od ich kľúčových aktivít. Skupina G&P dokáže túto požiadavku riešiť kombináciou svojej technickej odbornosti a inovatívnych nápadov v rámci najlepšej praxe v odvetví a dodá balíčky podpory dodávateľov na mieru.
SLUŽBY DODÁVATEĽSKÉHO ROZVOJA
Skupina G&P má k dispozícii súbor auditov na posudzovanie dodávateľov na základe hodnotení nastavených procesov riadenia kvality.
KONTROLA PROCESOV A AUDITY
V mnohých prípadoch musia organizácie úplne reštrukturalizovať a zmeniť spôsob, akým realizujú svoje výrobné postupy, aby dosiahli vyššiu konkurencieschopnosť a efektivitu. Spoločnosť G&P má dostatok skúseností, nástrojov a modelov excelencie na podporu takých zmien s cieľom zvýšiť kvalitu a znížiť náklady.
OBRAT V AKOSTI
Spoločnosť G&P ponúka špecializované služby pre prípad prepadu kvality. Najprv zastavíme a vyriešime daný problém a následne vyšetríme príčiny jeho vzniku a vyhodnotíme jeho riziko. Táto služba zaistí, že sa tím akosti klienta môže sústrediť na iné činnosti s pridanou hodnotou, zatiaľ čo G&P rieši vzniknuté ťažkosti.
TECHNICKÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spoločnosť G&P má k dispozícii špecializovaných inžinierov, ktorí majú na starosti odborné posúdenie chemických, mechanických a metalografických vlastností prichádzajúcich surovín a mazív. Tieto služby nielenže poskytujú záruku dodávanej kvality, ale taktiež môžu výrazne prispieť pri riešení problémov výrobnej linky.
LABORAÓRNE SLUŽBY
S využitím služieb spoločnosti G&P v oblasti záruk môžu výrobcovia pôvodného zariadenia a ich dodávatelia využívať pri činnostiach záručné analýzy externej služby. Spoločnosť G&P poskytuje nezávislé, nezaujaté a faktické analýzy reklamácií a ručenia.
WARRANTY (NEZÁVISLÉ TESTOVANIE)
Zahrnutie APQP do základných procesov kvality a obchodu skracuje cykly a znižuje riziká a zároveň zvyšuje kvalitu a znižuje celkové náklady. Skupina G&P môže sprostredkovať skúsených inžinierov, ktorí dokážu tímom projektového manažmentu predložiť odborný pohľad na všetky aspekty procesu APQP.
APQP MANAGEMENT
Aby výrobcovia zvyšovali svoju produktivitu, efektivitu a zavádzali potrebné zmeny, musia sa pravidelne vzdelávať v oblasti optimálneho využívania nových a súčasných nástrojov kvality a techník. Naši školitelia sú odborníci v danej oblasti a poskytujú vzdelávanie najvyššej kvality, ktoré dopĺňajú príkladmi zo skutočného života.
SLUŽBY VZDELÁVANIA A PODPORY
Výrobcovia musia nadviazať spoluprácu s partnermi v dodávateľskom reťazci, ktorí sú schopní plniť ich očakávania s vysokou konzistenciou. Inžinieri spoločnosti G&P majú odbornosť potrebnú na stanovenie programov auditu, ktoré určia, do akej miery dodávateľ spĺňa rôzne požiadavky.
BENCHMARKING/HODNOTENIE VYKONATEĽNOSTI U DODÁVATEĽOV
Väčšina OEM vyžaduje, aby ich partneri v rámci dodávateľského reťazca spĺňali medzinárodné štandardy kvality alebo vlastné certifikačné štandardy OEM. Inžinieri spoločnosti G&P majú s priemyselnými štandardmi a ich implementáciou rozsiahle skúsenosti.
PODPORA V OBLASTI CERTIFIKÁCIE OEM/DODÁVATEĹ
Projektový manažment je disciplína, ktorá vyžaduje plánovanie, organizáciu a správu zdrojov s cieľom efektívnej a hospodárnej činnosti konceptu dizajnu k finálnemu produktu. Vďaka špecializovaným strojárenským znalostiam má spoločnosť G&P preukázateľnú úspešnosť pri správe kľúčových elementov.
Recruitment

NÁBOR

Vivate Recruitment (súčasť G&P Group) je čerstvá, inovatívna a technická personálna agentúra, ktorá má znalosti a odbornosť na zaistenie správneho riešenia vašich personálnych potrieb.

Špecializuje sa na nábor v oblasti automobilového a leteckého priemyslu a techniky tak pre G&P, ako pre externých zákazníkov.

Kľúčom k nášmu úspechu je znalosť procesu náboru. Toto odvetvie je pre nás vášňou a naše personálne ponuky umožňujú uchádzačom aj klientom nájsť dokonalé riešenie.

 

Kariéra Naše hodnoty

Vivate je ideálnym riešením všetkých vašich personálnych potrieb. Rozumieme trhu a uvedomujeme si nedostatok schopností, ktorý sa prejavuje naprieč všetkými odvetviami. Zameriavame sa konkrétne na pasívnych uchádzačov o prácu a tvoríme skupiny talentov v rámci automobilového priemyslu, technológie a letectva a svojim klientom sprostredkovávame spojenie s tými najhodnotnejšími kandidátmi.
STÁLA PRACOVNÁ SILA
Vivate dokáže sprostredkovať externých dodávateľov všetkých funkcií pre plnenie krátkodobých alebo dlhodobých zákaziek podľa obchodných potrieb klienta a požiadaviek na
EXTERNÉ ZDROJE
Vzhľadom na bohaté skúsenosti so správou dočasnej pracovnej sily, keď umiestňujeme viac než 400 ľudí denne, sme ideálnym partnerom pri plnení vašich požiadaviek na dočasnú pracovnú silu. Máme preukázateľné výsledky v získavaní, udržovaní a vedení veľkých počtov pracovníkov na rôznych miestach, a klientom tak pomáhame skracovať čas potrebný na vedenie veľkých skupín pracovníkov.
DOČASNÁ PRACOVNÁ SILA
Organizácia Vivate je schopná klientom poskytnúť odborné služby predaja, v rámci ktorých kľúčoví dodávatelia a Vivate tvoria strategické partnerstvo, ktoré prináša klientovi výhodu väčšieho pokrytia a jednotného kontaktného miesta.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

G&P Management s.r.o Moskoská 13, Bratislava
SK-81108, Slovakia

    +420 487 520 786          +44 (0) 1922 458 004