Všeobecné obchodné podmienky

Ak ste zákazníkom so sídlom v jednej z uvedených krajín: Spojené kráľovstvo, Čína, Česká republika, Nemecko, Maďarsko alebo Slovensko, na zmluvu uzatvorenú medzi vami a nami sa budú vzťahovať obchodné podmienky danej krajiny.

 

Ak je vaše sídlo v inej ako v jednej z vyššie uvedených krajín, potom sa na zmluvu uzatvorenú medzi vami a nami budú vzťahovať obchodné podmienky spoločnosti G&P Group, ktorá Vám vyhotovila cenovú ponuku (tak ako je špecifikované v konkrétnej cenovej ponuke).

 

Kliknite prosím nižšie a stiahnite si príslušné obchodné podmienky.

Štandardné obchodné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Göbel & Partner Ltd

1. V týchto obchodných podmienkach majú nasledujúce pojmy nižšie stanovený význam. V prípade analogických výrazov sa tieto budú vykladať
obdobným spôsobom.

1.1 „Poskytovateľ” znamená obchodnú spoločnosť G&P Quality Management s.r.o., so sídlom Karpatská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 44 605 447,
spoločnosť zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 57434/B.

1.2 „Zákazník” znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá Poskytovateľovi zadá objednávku na poskytnutie Služieb.

1.3 „Služby” znamenajú služby tvoriace predmet Objednávky zadanej Poskytovateľovi Zákazníkom.

1.4 „Podmienky” znamenajú „Štandardné obchodné podmienky G&P QUALITY MANAGEMENT s.r.o.“, ktoré sú záväzné pri poskytovaní Služieb na
základe Zmluvy.

1.5 „Objednávka” znamená objednávku na poskytnutie Služieb zadanú Zákazníkom Poskytovateľovi.

1.6 „Zmluva” znamená Zmluvu o poskytnutí Služieb uzatvorenú doručením Objednávky zo strany Zákazníka a jej akceptáciou Poskytovateľom,
pričom za akceptáciu Objednávky sa považuje len výslovná písomná alebo elektronická akceptácia Objednávky Poskytovateľom alebo začatie
poskytovania Služieb z jeho strany.

2.
2.1 Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy.

2.2 Akákoľvek zmena Podmienok, vzdanie sa práv vyplývajúcich z Podmienok alebo zo Zmluvy alebo dodatky k Podmienkam alebo k Zmluv e sú pre
Poskytovateľa a pre Zákazníka záväzné, len ak sú dojednané písomne oboma zmluvnými stranami a sú podpísané osobami oprávnenými konať
v ich mene.

2.3 Obchodné podmienky aplikované Zákazníkom v priebehu jeho podnikania sa na Zmluvu nevzťahujú. Odlišné dojednania v Zmluve maj ú
prednosť pred Podmienkami.

2.4 Žiadne vyhlásenie zmluvnej strany uskutočnené pred uzatvorením Zmluvy nebude považované bez ďalšieho za súčasť Zmluvy, nebude tvoriť
súčasť Podmienok a nebude považované za pohnútku alebo doplňujúcu dohodu, na základe ktorej zmluvná strana zmluvu uzatvorila. Takéto
vyhlásenie bude považované za súčasť Zmluvy alebo Podmienok len v prípade, ak to v nich zmluvné strany výslovne písomne ustanovia.

2.5 Akékoľvek tlačové alebo administratívne chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v cenovej ponuke, cenníku, doklade o prijatí,
faktúre či inom dokumente vyhotovenom Poskytovateľom budú opravené bez zbytočného odkladu tak, aby sa zabránilo vzniku akejkoľvek
škody.

2.6 Akékoľvek technické podmienky, popisy, výkresy, návrhy, opatrenia alebo ďalšie informácie poskytnuté Poskytovateľom v súvislosti so
Službami, ktoré nie sú výslovne v Zmluve písomne uvedené ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy, resp. jej príloha, sú len orientačn é a nezáväzné a
Poskytovateľ si vyhradzuje právo Služby po upovedomení Zákazníka upravovať či doplňovať.

2.7 Zákazník môže zrušiť Objednávku, ak o tom písomne informuje Poskytvateľa minimálne 24 hodín vopred. V prípade ak Zákazník zruší
Objednávku v lehote kratšej ako je uvedená v predchádzjúcej vete, tak Poskytovateľ je oprávnený Zákazníkovi vyúčtovať všetky náklady a
výdavky, ktoré mu vznikli až do doručenia oznámenia o zrušení Objednávky.

2.8 Zákazník zodpovedá za zabezpečenie aktuálnosti, správnosti a úplnosti všetkých Objednávok ako aj ďalších podkladov a materiálov
predkladaných Zákazníkom alebo v jeho mene tretími osobami Poskytovateľovi v súvislosti s uzatváraním a plnením Zmluvy. Ďalej Zákazník
zodpovedá za to, že, že Poskytovateľovi odovzdá v dohodnutom termíne všetky nevyhnutné informácie potrebné pre poskytnutie Služieb tak,
aby Poskytovateľ mohol riadne a včas splniť jemu vyplývajúce povinnosti zo Zmluvy a Podmienok.

2.9 Zákazník zodpovedá za to, že všetky nehnuteľnosti, ktoré budú užívané počas poskytovania Služieb spĺňajú všetky bezpečnostné a
stavebnotechnické podmienky určené príslušnými právnymi predpismi, sú vhodné pre dojednaný účel a sú vybavené potrebnou technickou
infraštruktúrou a poistené pre prípad vzniku obvyklých poistných udalostí (požiar, povodeň, zosuv pôdy a pod.). V prípade, ak o to
Poskytovateľ požiada, Zákazník je povinný v nehnuteľnostiach užívaných počas poskytovania Služieb bezodkladne vykonať potrebné zdravotné
a bezpečnostné opatrenia pre osoby podieľajúce sa na poskytovaní Služieb.

3.
3.1 Poskytovateľ za zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie k tomu, aby Služby poskytoval podľa časového harmonogramu dohodnutého v
Zmluve. Poskytovateľ a Zákazník zároveň prehlasujú, že časový harmonogram dodávky Služieb nepredstavuje podstatné ustanovenie Zmluvy a
v prípade jeho porušenia nepôjde o podstatné porušenie Zmluvy.
3.2 Poskytovateľ nenesie voči Zákazníkovi žiadnu zodpovednosť za škodu (vrátane nemajetkovej ujmy) spôsobenú Zákazníkovi, ak k tejto došlo na
základe okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4.
4.1 Pokiaľ nebude s Zákazníkom písomne dohodnuté inak, bude dohodnutá cena za Služby účtovaná v GBP bez DPH a bude splatná do 30 dní od
dátumu vystavenia faktúry (ďalej len “Dátum splatnosti”). Poskytovateľ a Zákazník zároveň prehlasujú, že lehota splatnosti predstavuje
podstatné ustanovenie Zmluvy a v prípade jej porušenia pôjde o podstatné porušenie Zmluvy.

4.2 Poskytovateľ má popri nároku na úhradu dohodnutej ceny nárok aj na úroky z omeškania v prípade neuhradenia dohodnutej ceny podľa
faktúry v lehote splatnosti, a to za každý aj začatý deň omeškania vo výške 2 % z dlžnej sumy, v súlade s ustanovením § 369 o ds. 1 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť zálohové faktúry za jednotlivé samostatné obdobia poskytovania Služieb, resp. za každé obdobie v dĺžke
jedného týždňa, počas ktorého boli Služby poskytované, inak len na základe písomnej dohody s Zákazníkom.

4.4 Pokiaľ Zákazník faktúru do 14 dní od dátumu jej doručenia nenamietne, bude sa predpokladať, že voči nej nemá žiadne výhrady.

4.5 Pokiaľ v Zmluve nebude dohodnuté inak, budú faktúry kalkulované na základe nasledujúcich skutočností, ktoré budú vo faktúre podrobne
uvedené, resp. v stanovených prípadoch taktiež na základe hodinových sadzieb Poskytovateľa:

4.5.1 Dĺžka pracovného času vynaloženého na poskytovanie Služieb. Poskytovateľ a Zákazník týmto prehlasujú, že prestoje vzniknuté
Poskytovateľovi bez jeho zavinenia (najmä vplyvom dodávok materiálu, odstávky výrobných liniek, resp. akéhokoľvek iného dôvodu mimo kontrolu Poskytovateľa) a prestávky na odpočinok a jedenie sa započítavajú do dĺžky pracovného času účtovaného Zákazníkovi;

4.5.2 Použitie nástrojov a strojového vybavenia pri poskytovaní Služieb;

4.5.3 Množstvo materiálu spotrebovaného pri poskytovaní Služieb; a

4.5.4 Náklady spojené s cestovaním (spotrebované pohonné látky, amortizácia a pod.), náhrady za stratu času, náklady na ubytovanie a súvisiace náklady.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia ceny a cenové ponuky kedykoľvek to bude podľa svojho
výhradného uváženia považovať za nevyhnutné pri prijímaní Objednávok za podmienky, že cenou uvedenou v Zmluve bude c ena platná v čase dodania Služieb, okrem ak sa zmluvné strany dohodnú písomne inak.

6.

6.1 Ustanovenia obsiahnuté v týchto Podmienkach majú prednosť a nahrádzajú akékoľvek zákonné ustanovenia, obchodné zvyklosti, zásady
poctivého obchodného styku, či zásady, na ktorých je vybudovaný právny poriadok, či už výslovne ustanovené alebo na základe ustáleného
výkladu vyplývajúce, okrem ak odchylné dojednanie tieto výslovne nezakazujú, alebo ak z ich povahy nevyplýva, že sa od nich nemožno
odchýliť.

6.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedostatkami poskytovaných Služieb, ktoré nastali priamo alebo nepriamo v dôsledku
realizácie nákresov, návrhov, technických podmienok alebo pokynov Zákazníka.

6.3 Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou do výšky, ktorá neprekročí nižšiu z nasledujúcich
hodnôt: (a) cenu Služieb poskytnutých na základe Zmluvy a (b) 10 000 000 GBP za škody na majetku alebo škody na zdraví alebo vo výške 1
000 000 GBP vo vzťahu k akýmkoľvek iným nárokom.

6.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú:

6.4.1 z dôvodov vyššej moci,;

6.4.2 z dôvodov nesprávne poskytnutých informácií, technických podkladov a nákresov alebo iných podkladov, alebo pokynov zo
strany Zákazníka;

6.5 Zákazník je povinný nahradiť Poskytovateľovi skutočnú škodu a ušlý zisk v celom rozsahu. Ustanovenie § 379 druhej vety zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka sa pri náhrade škody Zákazníkom voči Poskytovateľovi nepoužije. Táto náhrada škody zahŕňa o. i. aj akékoľvek
náklady súvisiace s uplatnením a bránením nárokov, súdnymi konaniami vrátane súdnych poplatkov a nákladov právneho zastúpenia a
akékoľvek ďalšie záväzky a náklady, ktoré sú v príčinnej súvislosti so:

6.5.1 Zodpovednosťou vyplývajúcou zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, okrem ak by bola škoda spôsobená úmyselným
alebo nedbanlivostným konaním alebo opomenutím konať zo strany Poskytovateľa; a/alebo

6.5.2 Nárokmi z titulu porušenia práv vplývajúcich z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku realizácie návrhov,
výkresov, technických podmienok alebo iných podkladov alebo pokynov Zákazníka; a/alebo

6.5.3 Porušením zmluvnej povinnosti úmyselným alebo nedbanlivostným konaním alebo opomenutím konať zo strany Zákazníka.

6.6 Týmito podmienkami sa nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť Zákazníka podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Ob čiansky
zákonník a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

7. Pokiaľ Zákazník bez zbytočného odkladu (najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy bolo možné chybu pri vynaložení náležitej starostlivosti zistiť)
upovedomí Poskytovateľa o chybách Služieb a Poskytovateľ tieto chyby uzná s tým, že tieto nevznikli celkom ani čiastočne v dôsledku
skutočností nemajúcich svoj pôvod u Poskytovateľa, resp. v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník, je Poskytovateľ povinný podľa svojho výberu buď vykonať odstránenie chyby (oprava, poskytnutie náhradn ého
plnenia, doplnenie toho, čo chýba a pod.) alebo poskytnúť Zákazníkovi zľavu z dohodnutej ceny podľa Zmluvy, primeranú druhu a rozsahu
chyby.

8.

8.1 Zákazník nie je oprávnený počas účinnosti Zmluvy a v lehote 6 mesiacov po ukončení účinnosti Zmluvy bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Poskytovateľa uzatvoriť pracovnoprávny alebo iný občianskoprávny alebo obchodnoprávny vzťah s osobou (Pracovníkom),
prostredníctvom ktorej Poskytovateľ poskytuje alebo poskytoval Službu Zákazníkovi.

8.2 Za porušenie povinnosti uvedenej v bode 8.1 sa považuje aj využitie služieb agentúry dočasného zamestnávania, prostredníctvom ktorej
Zákazník zamestná Pracovníka alebo využitie služieb inej osoby, ktorá v akejkoľvek forme sprostredkuje spoluprácu s Pracovníkom.

8.3 Za porušenie zmluvnej povinnosti uvedenej v bode 8.1 a/alebo v bode 8.2 vzniká Poskytovateľovi voči Zákazníkovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 3.000 EUR, a to za každé jedno porušenie tejto povinnosti (za každého jedného Pracovníka).

8.4 Zmluvná pokuta podľa bodu 8.3 je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a doručenej Zákazníkovi v lehote 15 dní od jej
vystavenia.

9. V prípade platby prostredníctvom zmenky, šeku alebo iného obchodovateľného cenného papiera sa má za to, že Poskytovateľ úhradu obdržal
až v čase, keď zmenka, šek alebo iný obchodovateľný cenný papier boli po predložení preplatené, a to bez ohľadu na to, či s nimi P oskytovateľ
obchodoval a obdržal za ne protiplnenie.

10. V prípade poskytnutia peňažného plnenia na účet Poskytovateľa zo strany Zákazníka bez určenia, na ktorý záväzok Zákazníka sa toto plnenie
započítava, určí Poskytovateľ záväzok, na ktorý sa peňažné plnenie započítava podľa svojej vlastnej úvahy. V prípade, ak Poskytovateľ takto
záväzok bez zbytočného odkladu písomne neurčí, započítava sa poskytnuté peňažné plnenie na záväzok najskôr splatný, a to najskôr na jeho
príslušenstvo.

11. Každé ucelené poskytnutie Služieb predstavuje plnenie poskytované na základe samostatnej Zmluvy. V prípade, ak Zákazník neuhradí faktúru
za poskytované Služby v dojednanej výške v lehote splatnosti, alebo ak obdrží Poskytovateľ o Zákazníkovi informáciu, z ktorej je zrejmé, že
Zákazník nesplní svoj záväzok vzhľadom na nedostatok svojej spôsobilosti poskytnúť plnenie alebo vzhľadom na svoje správanie pri príprave
plnenia záväzku, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť/ pozastaviť poskytovanie Služieb alebo po písomnom upozornení pozmeniť s okamžitou
platnosťou prípadné lehoty týkajúce sa kreditu špecifikovaného v Zmluve medzi Poskytovateľom a Zákazníkom alebo inou spoločnosťou
personálne alebo majetkovo prepojenou s Zákazníkom takým spôsobom, aký Poskytovateľ podľa svojho uváženia určí. V prípade
nezabezpečenia splnenia povinnosti Zákazníkom v primeranej lehote určenej Poskytovateľom je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
Právo Poskytovateľa na úhradu všetkých poskytnutých Služieb a právo na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia Zmluvy Z ákazníkom
tým nie je dotknuté.

12. Zmluva je účinná počas doby uvedenej v ponuke Poskytovateľ alebo vo formulári na autorizáciu projektu. Ak nie je uvedená žiadna dĺžka
účinnosti Zmluvy, Zmluva bude účinná až do dokončenia poskytovania Služieb. Ak sú Služby opakujúceho charakteru, Poskytovateľ bude
pokračovať v poskytovaní Služieb, kým Zákazník písomne neoznámi Poskytovateľovi, že už nevyžaduje poskytovanie Služby, alebo
Poskytovateľ oznámi Zákazníkovi ukončenie poskytovania Služby.

13. Ak sa Zákazník dostane do platobnej neschopnosti alebo je predĺžený (§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizác ii) alebo ak bol
na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo došlo k zrušeniu Zákazníka s likvidáciou (v prípade zrušenia súdom aj ak došlo k zru šeniu Zákazníka
bez likvidácie), alebo bola u Zákazníka zavedená nútená správa, platnosť Zmluvy sa ukončuje k tomuto dňu bez ohľadu na dojednanú dobu
platnosti zmluvy a dobu poskytovania Služieb. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa na úhradu za už poskytnuté Služby ku dňu ukončenia
platnosti zmluvy a právo Poskytovateľa na náhradu skutočnej škody a ušlého zisku vzniknutého v dôsledku predčasného ukončenia platnosti
Zmluvy.

14. Práva Poskytovateľa nebudú dotknuté ani obmedzené v prípade predĺženia splatnosti, opomenutia ich uplatnenia voči Zákazníkovi a zároveň
žiadne odpustenie porušenia Zmluvy zo strany Poskytovateľa nebude považované za odpustenie aj prípadných ďalších porušení.

15. Zákazník je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

16. Zákazník nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku, ktorú eviduje voči Poskytovateľovi voči pohľadávke Poskytovateľa, ktorú Poskytovateľ eviduje voči Zákaníkovi.

17. Akékoľvek písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa doručujú Poskytovateľovi a Zákazníkovi ako bežná zásielka na ich poslednú adresu, ktorá je druhej strane známa. Za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorá bola uložená na pošte, a to dňom jej uloženia na pošte, ktorá sa vrátila odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu a to aj keď sa o nej adresát nedozvedel, ako aj zásielka, ktorej prevzatie bolo adresátom odmietnuté.

18. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia týmito Podmienkami a Zmluvou. Práva a povinnosti výslovne neupravené, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

19. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Poskytovateľ a Zákazník sa dohodli, že v prípade, ak akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Svojim partnerom po celom svete poskytujeme služby akosti od roku 1994.

Dodávatelia Výrobcovia pôvodného zariadenia

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, Slovakia

    +420 487 520 786          +420 487 521 411